• نمای کسب و کار
  • ویژگی های کسب و کار
  • داستان مالک کسب و کار

شرح کسب و کار

تولیدی - صنعتی صنعتی اردبیل 500000

دستگاه کنترل دما دستگاه کنترل دمای سالنهای مرغداری

نمای کسب و کار

ویژگی های کسب و کار

1) درآمد تخمینی ماهانه کسب و کار ؟(به حروف ) 3000000
2) کسب و کار با چند نفر نیروی کار می تواند فعالیت کند؟ 1نفر
3) تعهد فروشنده برای آموزش ؟ بلی
4) زمان و نحوه معامله کسب و کار نقد تحویل به روز
5) مشتری و بازار فروش معرفی می گردد؟ بلی

داستان مالک کسب و کار

دستگاه کنترل دمای محیطی سالنهای پرورش مرغ با این دستگاه میتوان دمای سالن را به دلخواه تنظیم کرد این دستگاه همچنین اپشن هشدار دارد ودر مواقع ضروری شروع بکار میکند
Top