• نمای کسب و کار
  • ویژگی های کسب و کار
  • داستان مالک کسب و کار

شرح کسب و کار

تولیدی - صنعتی صنعتی مراغه 20000000

دستگاه دریل دستگاه دریل با ساخت کاملا با کیفیت

نمای کسب و کار

ویژگی های کسب و کار

1) درآمد تخمینی ماهانه کسب و کار ؟(به حروف ) 50000000
2) کسب و کار با چند نفر نیروی کار می تواند فعالیت کند؟ 1نفر
3) تعهد فروشنده برای آموزش ؟ بلی
4) زمان و نحوه معامله کسب و کار نقد تحویل به روز
5) مشتری و بازار فروش معرفی می گردد؟ بلی

داستان مالک کسب و کار

دستگاه دریل با ساخت محکم و با کیفیت
Top