• نمای کسب و کار
  • ویژگی های کسب و کار
  • داستان مالک کسب و کار

شرح کسب و کار

تولیدی - صنعتی صنعتی تبریز 200000000

کارخانه خط تولید لامپ خط تولید لامپ

نمای کسب و کار

ویژگی های کسب و کار

1) درآمد تخمینی ماهانه کسب و کار ؟(به حروف ) 20000000
2) کسب و کار با چند نفر نیروی کار می تواند فعالیت کند؟ بیش از10 نفر
3) تعهد فروشنده برای آموزش ؟ بلی
4) زمان و نحوه معامله کسب و کار اقساط تحویل مدت دار توافقی
5) مشتری و بازار فروش معرفی می گردد؟ بلی

داستان مالک کسب و کار

کارخانه خط تولید انواع لامپ های کم مصرف و ال ای دی
Top