• نمای کسب و کار
  • ویژگی های کسب و کار
  • داستان مالک کسب و کار

شرح کسب و کار

تولیدی - صنعتی صنعتی خلخال 30000000

کارگاه تولیداسکاچ ظرف شویی کارگاه تولیدی اسکاج

نمای کسب و کار

ویژگی های کسب و کار

1) درآمد تخمینی ماهانه کسب و کار ؟(به حروف ) 30000000
2) کسب و کار با چند نفر نیروی کار می تواند فعالیت کند؟ 3نفر
3) تعهد فروشنده برای آموزش ؟ با هزینه امکان پذیر است
4) زمان و نحوه معامله کسب و کار نقد و اقساط توافقی تحویل به روز
5) مشتری و بازار فروش معرفی می گردد؟ خیر

داستان مالک کسب و کار

تولید انواع اسکاجهای سیمی-خورشیدی-سفره پاک کن
Top