• نمای کسب و کار
  • ویژگی های کسب و کار
  • داستان مالک کسب و کار

شرح کسب و کار

تولیدی - صنعتی صنعتی قزوین 30000000

کارگاه تیرچه پاشنه بتن (کرومیت) تولید وفروش انواع تیرچه بتنی

نمای کسب و کار

ویژگی های کسب و کار

1) درآمد تخمینی ماهانه کسب و کار ؟(به حروف ) 3000000
2) کسب و کار با چند نفر نیروی کار می تواند فعالیت کند؟ بیش از10 نفر
3) تعهد فروشنده برای آموزش ؟ بلی
4) زمان و نحوه معامله کسب و کار نقد تحویل به روز
5) مشتری و بازار فروش معرفی می گردد؟ بلی

داستان مالک کسب و کار

تولیدو فروش انواع تیرچه استاندارد پاشنه بتنی فلزی کرومیت دارای تایید مهندسی کنترل کیفیت کلیه مصالح از کارخانه مستقیم تهیه میگردد و از نوع درجه 1 میباشد
Top