• نمای کسب و کار
  • ویژگی های کسب و کار
  • داستان مالک کسب و کار

شرح کسب و کار

خدماتی - تجاری فروشگاه مشهد 100000000

زعفران سوگل فروش زعفران درجه یک خراسان

نمای کسب و کار

ویژگی های کسب و کار

1) درآمد تخمینی ماهانه کسب و کار ؟(به حروف ) 10000000
2) درآمد تخمینی ماهانه کسب و کار ؟(به حروف ) 10000000
3) کسب و کار با چند نفر نیروی کار می تواند فعالیت کند؟ 5نفر
4) تعهد فروشنده برای آموزش ؟ بلی
5) زمان و نحوه معامله کسب و کار نقد تحویل به روز
6) مشتری و بازار فروش معرفی می گردد؟ بلی
7) کسب و کار با چند نفر نیروی کار می تواند فعالیت کند؟ 5نفر
8) تعهد فروشنده برای آموزش ؟ بلی
9) زمان و نحوه معامله کسب و کار نقد تحویل به روز
10) مشتری و بازار فروش معرفی می گردد؟ بلی

داستان مالک کسب و کار

زعفران سوگل یکی ازمرغوبترین زعفرانهای کشت درخراسان میباشد که من این محصول راب تولید انبوه رسانده ام تا جایی که به چند کشور نیز صادر میکنم
Top