• نمای کسب و کار
  • ویژگی های کسب و کار
  • داستان مالک کسب و کار

شرح کسب و کار

تولیدی - صنعتی صنایع ساختمانی اردبیل 30000000

ماسه سازی دستگاه ماسه سازی با تولید انبوه

نمای کسب و کار

ویژگی های کسب و کار

1) درآمد تخمینی ماهانه کسب و کار ؟(به حروف ) 10000000
2) کسب و کار با چند نفر نیروی کار می تواند فعالیت کند؟ 5تا10نفر
3) تعهد فروشنده برای آموزش ؟ بلی
4) زمان و نحوه معامله کسب و کار نقد و اقساط توافقی تحویل به روز
5) مشتری و بازار فروش معرفی می گردد؟ بلی

داستان مالک کسب و کار

دستگاه ماسه سازی با تولید250تن در ساعت
Top