• نمای کسب و کار
  • ویژگی های کسب و کار
  • داستان مالک کسب و کار

شرح کسب و کار

خدماتی - تجاری فروشگاه اردبیل 50000000

تجهیزات آزمایشگاهی فروش انواع مواد شیمیایی وتجهیزات آزمایشگاهی

نمای کسب و کار

ویژگی های کسب و کار

1) درآمد تخمینی ماهانه کسب و کار ؟(به حروف ) 50000000
2) کسب و کار با چند نفر نیروی کار می تواند فعالیت کند؟ بیش از10 نفر
3) تعهد فروشنده برای آموزش ؟ بلی
4) زمان و نحوه معامله کسب و کار اقساط تحویل به روز
5) مشتری و بازار فروش معرفی می گردد؟ بلی

داستان مالک کسب و کار

واردات مستقیم و فروش تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی -کلر-الکل-اسید- حلال-رنگ-عطر- اسانس-نانو-دارویی-پزشکی
Top