• نمای کسب و کار
  • ویژگی های کسب و کار
  • داستان مالک کسب و کار

شرح کسب و کار

خدماتی - تجاری فروشگاه اصفهان 10000000

تجهیزات پزشکی خریدوفروش تجهیزات پزشکی

نمای کسب و کار

ویژگی های کسب و کار

1) درآمد تخمینی ماهانه کسب و کار ؟(به حروف ) 10000000
2) درآمد تخمینی ماهانه کسب و کار ؟(به حروف ) 10000000
3) کسب و کار با چند نفر نیروی کار می تواند فعالیت کند؟ 5نفر
4) تعهد فروشنده برای آموزش ؟ با هزینه امکان پذیر است
5) زمان و نحوه معامله کسب و کار نقد تحویل به روز
6) مشتری و بازار فروش معرفی می گردد؟ بلی
7) کسب و کار با چند نفر نیروی کار می تواند فعالیت کند؟ 5نفر
8) تعهد فروشنده برای آموزش ؟ با هزینه امکان پذیر است
9) زمان و نحوه معامله کسب و کار نقد تحویل به روز
10) مشتری و بازار فروش معرفی می گردد؟ بلی

داستان مالک کسب و کار

خریدوفروش تجهیزات پزشکی اجاره تجهیزات پزشکی شامل دستگاههای اکسیژن ساز خانگی ساکشن فشارخون قندخون انواع تخت برقی و مکانیکی
Top