• نمای کسب و کار
  • ویژگی های کسب و کار
  • داستان مالک کسب و کار

شرح کسب و کار

خدماتی - تجاری فروشگاه مراغه 20000000

چای ودمنوش های گیاهی نیوشا چای و دمنوش های گیاهی

نمای کسب و کار

ویژگی های کسب و کار

1) درآمد تخمینی ماهانه کسب و کار ؟(به حروف ) 20000000
2) درآمد تخمینی ماهانه کسب و کار ؟(به حروف ) 20000000
3) کسب و کار با چند نفر نیروی کار می تواند فعالیت کند؟ 5نفر
4) تعهد فروشنده برای آموزش ؟ بلی
5) زمان و نحوه معامله کسب و کار نقد و اقساط توافقی تحویل به روز
6) مشتری و بازار فروش معرفی می گردد؟ بلی
7) کسب و کار با چند نفر نیروی کار می تواند فعالیت کند؟ 5نفر
8) تعهد فروشنده برای آموزش ؟ بلی
9) زمان و نحوه معامله کسب و کار نقد و اقساط توافقی تحویل به روز
10) مشتری و بازار فروش معرفی می گردد؟ بلی

داستان مالک کسب و کار

فروش چای و دم نوشهای گیاهی نیوشا مناسب رستورانها کافی شاپها ادارات و سازمانها
Top