• نمای کسب و کار
  • ویژگی های کسب و کار
  • داستان مالک کسب و کار

شرح کسب و کار

تولیدی - صنعتی تولیدی(pvc) تهران 50000000

کاارگاه تولید کانکس ویلایی کار گاه تولید کانکس ویلایی

نمای کسب و کار

ویژگی های کسب و کار

1) درآمد تخمینی ماهانه کسب و کار ؟(به حروف ) 50000000
2) درآمد تخمینی ماهانه کسب و کار ؟(به حروف ) 50000000
3) کسب و کار با چند نفر نیروی کار می تواند فعالیت کند؟ 5نفر
4) تعهد فروشنده برای آموزش ؟ بلی
5) زمان و نحوه معامله کسب و کار نقد و اقساط توافقی تحویل به روز
6) مشتری و بازار فروش معرفی می گردد؟ بلی
7) کسب و کار با چند نفر نیروی کار می تواند فعالیت کند؟ 5نفر
8) تعهد فروشنده برای آموزش ؟ بلی
9) زمان و نحوه معامله کسب و کار نقد و اقساط توافقی تحویل به روز
10) مشتری و بازار فروش معرفی می گردد؟ بلی

داستان مالک کسب و کار

کارگاه تولید کانکس ویلایی دوقلو-دوبلکس-تعمیرات در محل
Top