• نمای کسب و کار
  • ویژگی های کسب و کار
  • داستان مالک کسب و کار

شرح کسب و کار

تولیدی - صنعتی صنعتی اصفهان 100000000

کارخانه تولید دستگاههای تولید نایلون کارخانه تولید دستگاههای تولید نایلون

نمای کسب و کار

ویژگی های کسب و کار

1) درآمد تخمینی ماهانه کسب و کار ؟(به حروف ) 10000000
2) کسب و کار با چند نفر نیروی کار می تواند فعالیت کند؟ بیش از10 نفر
3) تعهد فروشنده برای آموزش ؟ بلی
4) زمان و نحوه معامله کسب و کار نقد و اقساط توافقی تحویل به روز
5) مشتری و بازار فروش معرفی می گردد؟ بلی

داستان مالک کسب و کار

فروش انواع دستگاههای تولید نایلون همراه با راه اندازی صفر تا صد کارگاه تولیدی برای کسانی که مایل ب راه اندازی کارگاه تولید نایلون هستند
Top