• نمای کسب و کار
  • ویژگی های کسب و کار
  • داستان مالک کسب و کار

شرح کسب و کار

خدماتی - تجاری فروشگاه مشگین 50000000

اب معدنی شفا آب معدنی شفا اب معدنی ویژه ای است که برای کسانی مشکل سنگ کلیه دارند

نمای کسب و کار

ویژگی های کسب و کار

1) درآمد تخمینی ماهانه کسب و کار ؟(به حروف ) 50000000
2) کسب و کار با چند نفر نیروی کار می تواند فعالیت کند؟ 5نفر
3) تعهد فروشنده برای آموزش ؟ بلی
4) زمان و نحوه معامله کسب و کار نقد و اقساط توافقی تحویل به روز
5) مشتری و بازار فروش معرفی می گردد؟ بلی

داستان مالک کسب و کار

آب معدنی شفا ویژه افرادی تولید کرده ایم با مشکل سنگ کلیه و عفونتهای کلیوی روبرو هستند مصرف مداوم این آ ب معدنی باعث میشود تا در کوتاه مدت این بیماری درمان شود
Top