• نمای کسب و کار
  • ویژگی های کسب و کار
  • داستان مالک کسب و کار

شرح کسب و کار

مزرعه و باغداری مزرعه و باغداری خوانسار 100000000

زرشک سرخینه کشت زرشک درجه یک با قیمت مناسب

نمای کسب و کار

ویژگی های کسب و کار

1) درآمد تخمینی ماهانه کسب و کار ؟(به حروف ) 10000000
2) کسب و کار با چند نفر نیروی کار می تواند فعالیت کند؟ 5نفر
3) تعهد فروشنده برای آموزش ؟ بلی
4) زمان و نحوه معامله کسب و کار نقد و اقساط توافقی تحویل به روز
5) مشتری و بازار فروش معرفی می گردد؟ خیر

داستان مالک کسب و کار

من یک باغ به مساحت یک هکتار دارم در آن زرشک کشت میکنم
Top