• نمای کسب و کار
  • ویژگی های کسب و کار
  • داستان مالک کسب و کار

شرح کسب و کار

خدماتی - تجاری فروشگاه بندر انزلی 30000000

فینگر فود تاملی شف تهیه انواع فینگر فودهای مجلسی

نمای کسب و کار

ویژگی های کسب و کار

1) درآمد تخمینی ماهانه کسب و کار ؟(به حروف ) سه میلیون تومان
2) کسب و کار با چند نفر نیروی کار می تواند فعالیت کند؟ 5نفر
3) تعهد فروشنده برای آموزش ؟ بلی
4) زمان و نحوه معامله کسب و کار نقد تحویل به روز
5) مشتری و بازار فروش معرفی می گردد؟ خیر

داستان مالک کسب و کار

تهیه انواع سالادمجلسی فینگر فودهای سبزیجاتی گوشتی دریایی
Top