• نمای کسب و کار
  • نمای کسب و کار
  • ویژگی های کسب و کار

شرح کسب و کار

فرهنگی - هنری تبلیغات اهواز 2000000

نمای کسب و کار

ویژگی های کسب و کار

1) درآمد تخمینی ماهانه کسب و کار ؟(به حروف ) دومیلیون ریال
2) کسب و کار با چند نفر نیروی کار می تواند فعالیت کند؟ 2نفر
3) تعهد فروشنده برای آموزش ؟ بلی
4) زمان و نحوه معامله کسب و کار نقد و اقساط توافقی تحویل به روز
5) مشتری و بازار فروش معرفی می گردد؟ خیر

داستان مالک کسب و کار

Top